Sogofo宋工坊艺术策划                                                                                                                                              ——专注小微馆——

回忆与纪念

发表时间:2019-06-29 08:09

左权和刘志兰为朱德寿辰手书的献颂诗

为了永恒的记忆——写给权

刘志麟给刘志兰的信

刘志兰给女儿左太北的信

珍贵的遗产 不尽的思念——写给亲爱的爸爸妈妈(左太北)

分享到: